اطلاعیه در خصوص ساختار و شکل بندی پیشنهادی برای گزارش نهایی سمینارهای دانشجویان

اطلاعیه در خصوص ساختار و شکل بندی پیشنهادی برای گزارش نهایی سمینارهای دانشجویان


ساختار و شکل بندی پیشنهادی برای گزارش نهایی:

الف: ساختار گزارش نهایی:

یک سمینار به طور معمول به ترتیب دارای بخشهای زیر است:

  1. فرم روی  جلد به فارسی (شامل عنوان تحقیق، نام و شماره دانشجو - نام استاد درس - نام و آرم دانشکده- تاریخ ارائه)
  2. چکیده سمینار به فارسی (حداکثر در یک صفحه)
  3. فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی، عنوان کتاب نامه، و عنوان پیوست ها)
  4. فهرست اشکال
  5. فهرست جداول
  6. فهرست علائم اختصاری (در صورت وجود)
  7. بدنه اصلی سمینار  که هر قسمت در قالب یک فصل آورده می شوند
  8. بحث و نتیجه گیری همراه با مطالعات آتی یا پیشنهادها
  9. فهرست منابع و مأخذ
  10. پیوستها

ب) شکل بندی (فرمت) گزارش نهایی:

اندازه قلم فارسی به کار رفته برای نگارش متن 14 و اندازه قلم لاتین، بسته به نوع قلم، باید 1 یا 2 واحد کوچکتر از قلم فارسی تعیین گردد تا تمام نوشته ها هم اندازه باشند (به عنوان مثال قلم فارسی lotus یا   B Nazanin  شماره 14 با قلم لاتین Times New Roman  شماره 12 همخوانی دارد)

بقیه ویژگیهای متن سمینار می بایست از شکل بندی (فرمت) پیشنهاد شده برای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی پردیس فنی پیروی نماید (به فایل پیوست پیوست مراجعه شود).


ساختارنگارش وتدوین سمینار