اطلاعیه در خصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی دروس توسط دانشجویان در نیمسال دوم

اطلاعیه در خصوص زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی دروس توسط دانشجویان در نیمسال دوم