اطلاعیه در خصوص رعایت حد نصاب حداقل تعداد واحد مجاز دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات حذف و اضافه نیمسال 2- 1400(20 فروردین)

اطلاعیه در خصوص رعایت حد نصاب حداقل تعداد واحد مجاز دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات حذف و اضافه نیمسال 2- 1400(20 فروردین)


در ارتباط با بند ا و 2 نامه شماره 8636109 مورخ 12/ 1/ ۱۴01 معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص تسهیلات حذف و اضافه در نیمسال 2- 1400 به استحضار می رساند، مطابق آیین نامه های آموزشی مربوط، رعایت حد نصاب حداقل تعداد واحد درسی مجاز برای هر نیمسال بشرح ذیل الزامی می باشد:
مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی: حداقل 12 واحد درسی
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته: حداقل 8 واحد درسی
مقطع دکتری تخصصی: حداقل 6 واحد درسی