اطلاعیه در خصوص درخواست گواهیهای پزشکی دانشجویان بصورت الکترونیکی

اطلاعیه در خصوص درخواست گواهیهای پزشکی دانشجویان بصورت الکترونیکی


 

با توجه به لزوم بهبود فرآیند درخواست حذف پزشکی دانشجویان و در راستای کاهش حجم مکاتبات مرتبط (تایپ فرمهای کمیسیون پزشکی و اسکن مدارک و...) که در پایان هر نیمسال تحصیلی و در بازه امتحانات، توسط کارشناسان محترم دانشکده‌های پردیس انجام می‌گردید به استحضار می‌رساند امکان الکترونیکی شدن روند درخواست حذف پزشکی و اسکن مدارک پزشکی توسط دانشجویان در سامانه جامع و در منوی پیشخوان فراهم گردیده است، خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان محترم، ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه درخواست‌های حذف پزشکی (دروس - درس) از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ توسط دانشجویان و از طریق منوی پیشخوان طبق فرآیند راهنمای موجود در سامانه جامع، صورت پذیرد و پس از انجام مراحل ذکر شده در فرآیند، " فرم کمیسیون پزشکی به انضمام کارنامه دانشجو و اصل مدارک پزشکی " جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال گردد.