اطلاعیه در خصوص درخواستهای دانشجویی

اطلاعیه در خصوص درخواستهای دانشجویی


اطلاعیه در خصوص درخواستهای دانشجویی

نظر به الکترونیکی شدن کلیه امور و مکاتبات مربوط به دانشجویان در تمامی واحدهای دانشگاه و درج این مکاتبات در پرونده الکترونیک (SDR)، به استحضار می‌رساند از این پس برگه درخواست دانشجویی در این معاونت دریافت نخواهد شد. بدیهی است درخواست‌های دانشجویان می‌بایست طی ضوابط زیر بررسی و به پردیس برای اقدامات بعدی ارسال گردند.

۱- بررسی درخواست توسط کارشناس دانشکده و انطباق با آئین نامه‌ها؛ در صورت انطباق درخواست دانشجو با آئین نامه‌ تهیه نامه اتوماسیونی

۲- تأیید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.

۳- ارسال به پرونده الکترونیکی دانشجویان و ارسال به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فنی.

     در صورتی که دانشجویان تقاضای مکاتبه یا مذاکره با کارشناسان پردیس را دارند می‌توانند از طریق سامانه ist3.ut.ac.ir با کارشناسان معاونت آموزشی پردیس در ارتباط باشند.

 همکاران دانشکده‌ها نیز با گذاردن پیام از طریق اتوماسیون اداری  می‌توانند درخصوص فعالیت‌های آموزشی در تعامل باشند