اطلاعیه در خصوص خروج ازکشور دانشجویان مشمول درایام اربعین حسینی

اطلاعیه در خصوص خروج ازکشور دانشجویان مشمول درایام اربعین حسینی


 

                             (آنی)

به پیوست نامه شماره 37382 مورخ 1398/04/23 معاون محترم امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص خروج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول در ایام اربیعن حسینی  ارسال می گردد. مراتب به نحو مقتضی به متقاضیان اطلاع رسانی می گردد.


پیوست یک

پیوست دو