اطلاعیه در خصوص جذب دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه فسا

اطلاعیه در خصوص جذب دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه فسا


 

به پیوست تصویر نامه شماره 95/729 /آ  مورخ ۹۵/۱2/11 دانشگاه فسا جهت اطلاع رسانی دانشجویان ذینفع ارسال می‌گردد.

 

پیوست