اطلاعیه در خصوص جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی

اطلاعیه در خصوص جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی


اطلاعیه در خصوص جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی

پیرو نامه شماره 5299185 مورخ 15/1/1395به پیوست جدول سنوات تحصیلی دانشجویان دوره روزانه / نوبت دوم / شهریه پرداز مقاطع مختلف تحصیلی ارسال می گردد .

 موارد ذیل رابه استحضار می رساند ؛

1- هزینه تمدید سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره روزانه پس از پایان سنوات مجاز دوره تحصیلی (ذکر شده در جدول مربوط )به شرط تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و بر اساس تعرفه مصوب مربوط اخذ می گردد .

2- برای دانشجویان دوره نوبت دوم / شهریه پرداز و مجازی طبق مقررات برای ثبت نام در نیمسال های اضافی باید شهریه مربوط پرداخت گردد .

3- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره روزانه تمدید سنوات اضافی در هر مقطع طبق آیین نامه تسهیلات آموزشی وزارتخانه بدون هزینه و با مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (به شرط عدم وجود مشکل آموزشی ادامه تحصیل ) انجام می گردد .

4-موضوع تمدید سنوات نهم و دهم مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی آزمون سراسری سال 1393 و پس از آن و همچنین موضوع تمدید سنوات دهم و یازدهم دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) برای ورودی های سال 1395 در جلسه مورخ 15/1/1396شورای آموزشی دانشگاه مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر گردید ؛ موضوع برای اخذ مجوز( از هیات امناء محترم دانشگاه)، برای هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شود . 

الف : مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه (برای ورودی های سال 1393 و پس از آن  ):

- رشته های پردیس هنرهای زیبا ( با توجه به دارا بودن پایان نامه و سرفصل دروس و محدودیت ارایه واحد ها در طول دوره تحصیلی) وبرنامه هایی که اجرای دوره آنها نه نیمسال تعریف شده است : نیمسال های نهم و دهم بدون هزینه تایید شد.

کلیه رشته ها در سایر پردیس ها و دانشکده ها نیمسال نهم بدون هزینه

نیمسال دهم با اخذ هزینه 

ب : مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره روزانه ( برای ورودی های سال 1394 و پس از آن ) :

" طبق روال معمول " برای سایر ورودی ها برای نیمسال پنجم بدون اخذ هزینه - تمدید سنوات ششم با پرداخت هزینه ( طبق تعرفه مربوط در زمان اجرا تایید سنوات ) خواهد بود.

ج : مقطع دکتری تخصصی (Ph.D  ) دوره روزانه ( برای ورودی های سال 1395 و پس از آن ):

- نیمسال دهم بدون اخذ هزینه

-نیمسال یازدهم با پرداخت هزینه

د : برای دانشجویان دوره روزانه /  نوبت دوم / مجازی / شهریه پرداز ( کلیه ورودی ها ):

 درخواست تمدید سنوات پس از پایان سنوات مجاز و در نیمسال های بعدی  بر اساس تعرفه مصوب هیات محترم امناء تعیین و دریافت گردد .  

جدول پیوست