اطلاعیه در خصوص جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی

اطلاعیه در خصوص جدول سنوات تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی


 

 به پیوست جدول سنوات تحصیلی دانشجویان دوره روزانه / نوبت دوم / شهریه پرداز مقاطع مختلف تحصیلی ارسال می گردد .

 موارد ذیل رابه استحضار می رساند ؛

1- هزینه تمدید سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره روزانه پس از پایان سنوات مجاز دوره تحصیلی (ذکر شده در جدول مربوط )به شرط تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و بر اساس تعرفه مصوب مربوط اخذ می گردد .

2- برای دانشجویان دوره نوبت دوم / شهریه پرداز و مجازی طبق مقررات برای ثبت نام در نیمسال های اضافی باید شهریه مربوط پرداخت گردد .

3- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره روزانه تمدید سنوات اضافی در هر مقطع طبق آیین نامه تسهیلات آموزشی وزارتخانه بدون هزینه و با مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (به شرط عدم وجود مشکل آموزشی ادامه تحصیل ) انجام می گردد .

4-موضوع تمدید سنوات نهم و دهم مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی آزمون سراسری سال 1393 و پس از آن و همچنین موضوع تمدید سنوات دهم و یازدهم دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) برای ورودی های سال 1395 در جلسه مورخ 15/1/1396شورای آموزشی دانشگاه مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر گردید ؛ موضوع برای اخذ مجوز( از هیات امناء محترم دانشگاه)، برای هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شود . 

الف : مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه (برای ورودی های سال 1393 و پس از آن  ):

- رشته های پردیس هنرهای زیبا ( با توجه به دارا بودن پایان نامه و سرفصل دروس و محدودیت ارایه واحد ها در طول دوره تحصیلی) وبرنامه هایی که اجرای دوره آنها نه نیمسال تعریف شده است : نیمسال های نهم و دهم بدون هزینه تایید شد.

کلیه رشته ها در سایر پردیس ها و دانشکده ها نیمسال نهم بدون هزینه

نیمسال دهم با اخذ هزینه

ب : مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره روزانه ( برای ورودی های سال 1394 و پس از آن ) :

" طبق روال معمول " برای سایر ورودی ها برای نیمسال پنجم بدون اخذ هزینه - تمدید سنوات ششم با پرداخت هزینه ( طبق تعرفه مربوط در زمان اجرا تایید سنوات ) خواهد بود.

ج : مقطع دکتری تخصصی (Ph.D  ) دوره روزانه ( برای ورودی های سال 1395 و پس از آن ):

- نیمسال دهم بدون اخذ هزینه

-نیمسال یازدهم با پرداخت هزینه

د : برای دانشجویان دوره روزانه /  نوبت دوم / مجازی / شهریه پرداز ( کلیه ورودی ها ):

 درخواست تمدید سنوات پس از پایان سنوات مجاز و در نیمسال های بعدی  بر اساس تعرفه مصوب هیات محترم امناء تعیین و دریافت گردد .

 

جدول سنوات تحصیلی دانشجویان دوره روزانه / نوبت دوم / شهریه پرداز مقاطع مختلف تحصیلی