اطلاعیه در خصوص تغییر عکس قبل از ارسال گزارش دانش آموختگی و تهیه کارنامه کامل دانشجو

اطلاعیه در خصوص تغییر عکس قبل از ارسال گزارش دانش آموختگی و تهیه کارنامه کامل دانشجو


 

اطلاعیه در خصوص تغییر عکس قبل از ارسال گزارش دانش آموختگی و تهیه کارنامه کامل دانشجو

 

  پیرو مکاتبات قبلی به پیوست یک برگ اطلاعیه برای ابلاغ به کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ارسال می گردد . به استحضار می رساند؛ گزارش دانش آموختگی دانشجو و کارنامه وی در کلیه مقاطع تحصیلی باید با عکس جدید از تاریخ آن حداکثر بیش از یک سال نگذشته باشد ، تهیه و ارسال گردد .

بر اساس مذاکرات جلسه مورخ 1396/10/30 هماهنگی با مرکز فناوری و اطلاعات مجازی در خصوص لزوم تغییر عکس دانشجو در هنگام بررسی وضعیت تحصیلی وی ( طبق بخشنامه های ارسالی قبلی حداکثر یک نیمسال قبل از آخرین نیمسال تحصیلی ) مقرر شد؛ پس از مراجعه حضوری دانشجو نزد کارشناس مربوط با شناسایی و احراز هویت وی و تایید رئیس محترم ادارات آموزش عکس جدید دانشجو در سامانه جامع بارگذاری گردد .

در ضمن مقرر شد؛ موضوع از طریق نشانی پست الکترونیکی برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل اطلاع رسانی شود .

اطلاعیه پیوست