اطلاعیه در خصوص تاریخ و زمانبندی ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه در خصوص تاریخ و زمانبندی ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد


پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص  سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، برنامه ارائه سمینارها به همراه اسامی داوران پیشنهادی به شرح پیوست اعلام می گردد. در همین رابطه بنا بر سوالات و مراجعات متعدد دانشجویان عزیز موارد ذیل اعلام می گردد:

  1. دانشجویان موظف هستند تا فایل PDF گزارش سمینار را حداکثر تا 5 روز قبل از تاریخ ارائه برای اساتید راهنما و حداکثر 2 روز قبل از ارائه  برای اساتید داور ارسال (از طریق ایمیل دانشگاهی) نمایند.
  2. لازمست دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که شرط برگزاری جلسه ارائه و ثبت نمره ارائه دانشجو، تایید گزارش نهایی توسط استاد محترم راهنما می باشد.
  3. ارائه شفاهی دانشجویان به صورت آنلاین خواهد بود و هر دانشجو موظف خواهد بود تا گزارش شفاهی ارائه خود را به صورت یک فایل پاور پوینت و حداکثر در مدت زمان 15 دقیقه ارائه نماید.
  4. کل مدت زمان جلسه سمینار 30 دقیقه می باشد. که 15 دقیقه مربوط به ارائه گزارش توسط دانشجو و 15 دقیقه جهت پاسخ دهی به سوالات داوران اختصاص می یابد.
  5. از بیست نمره درس سمینار 15 نمره از نمره نهایی دانشجویان بر عهده استاد محترم راهنما و 5 نمره دیگر توسط اساتید محترم داور لحاظ می گردد.

 

جدول برنامه ارائه سمینارها به همراه اسامی داوران پیشنهادی