اطلاعیه در خصوص بکارگیری نخبگان وظیفه وهمکاران تحقیقاتی با شرکت ایزایران

اطلاعیه در خصوص بکارگیری نخبگان وظیفه وهمکاران تحقیقاتی با شرکت ایزایران


 

ارسال نامه از شرکت ایزایران وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران در خصوص بکارگیری نخبگان وظیفه وهمکاران تحقیقاتی با شرکت ایزایران در فالب طرح کسرخدمت سربازی.

فایل پیوست