اطلاعیه در خصوص بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی

اطلاعیه در خصوص بورس تحصیلی کوتاه مدت دولت اسلواکی


به پیوست نامه  شماره 42/1/123856 مورخ 1398/12/11 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ارائه بورس تحصیلی کوتاه مدت از سوی دولت اسلواکی برای سال تحصیلی 2020  ، جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.

 

بورس تحصیلی کوتاه مدت از سوی دولت اسلواکی