اطلاعیه در خصوص بورس تحصیلی کشور تایلند

اطلاعیه در خصوص بورس تحصیلی کشور تایلند


به پیوست نامه  شماره 42/1/12078 مورخ 1398/12/07 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ارائه بورس تحصیلی کشور تایلند ویژه مقطع کارشناسی ارشد  برای سال تحصیلی 2020  ، جهت استحضار ارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو