اطلاعیه در خصوص برگزاری غیرحضوری نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰در دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل

اطلاعیه در خصوص برگزاری غیرحضوری نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰در دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل