اطلاعیه در خصوص انصراف از تحصیل - محرومیت از تحصیل

اطلاعیه در خصوص انصراف از تحصیل - محرومیت از تحصیل


 

اطلاعیه در خصوص انصراف از تحصیل - محرومیت از تحصیل

 

در خصوص موضوع درخواست انصراف از تحصیل و حکم محرومیت از تحصیل ( اخراج آموزشی ) دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی موارد ذیل را به استحضار می رساند؛

1- بر اساس مقررات دانشجوی محروم از تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی ( به دلایل آموزشی مشروط ، عدم مراجعه ، اتمام سنوات و ... ) "نمی تواند درخواست انصراف از تحصیل" بدهد.

2- دانشجوی منصرف از تحصیل در زمان اشتغال و دارای وضعیت ثبت نام با مرخصی تحصیلی در نیمسال مربوط و یا در زمان های بین دو نیمسال و تابستان  می تواند فرم انصراف را تکمیل و ارائه دهد.

3- زمان نگهداری فرم انصراف حداکثر یک ماه در اداره آموزش می باشد. پس از آن باید در صورت قطعیت تقاضای دانشجو، فرم مذکور و مدارک تسویه حساب دانشجو به این اداره کل ارسال گردد.

4- مدت نگهداری در این اداره کل بر اساس مقررات و آیین نامه های مربوط در هر مقطع تحصیلی می باشد.

5- دانشجو متقاضی انصراف از تحصیل پس از حذف و اضافه، چنانچه واحد ثبت شده در نیمسال مربوط داشته باشد و تا زمان صدور حکم انصراف  در کلاس های شرکت کرده باشد حذف مجاز دروس نیمسال مذکور با احتساب در سنوات و مدت آموزش رایگان ( برای دوره روزانه ) امکان پذیر می باشد.

6- دانشجو حداکثر تا قبل از تاریخ پایان کلاس های درسی هر نیمسال می تواند درخواست انصراف از تحصیل و حذف مجاز دروس انتخابی را با رعایت بند 5 ارائه نماید.

7- حذف مجاز دروس با رای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده برای مقاطع؛ کارشناسی و دکتری دامپزشکی (طبق آیین نامه تفویض اختیارات سال 1383) و در مقاطع تحصیلات تکمیلی با رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه امکان پذیر می باشد.

خواهشمنداست مراتب برای اطلاع رسانی صحیح به دانشجویان متقاضی ابلاغ شود.