اطلاعیه در خصوص انجام تسویه حساب و مراحل دانش آموختگی رتبه‌های اول تا سوم

اطلاعیه در خصوص انجام تسویه حساب و مراحل دانش آموختگی رتبه‌های اول تا سوم


اطلاعیه مهم در خصوص انجام تسویه حساب و مراحل دانش آموختگی رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۹۴ و سایر دانش آموختگان

به اطلاع می رساند نظر به اینکه در اسفند ماه طی مراسمی از سوی روابط عمومی پردیس، رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان هر رشته معرفی می شوند، مقتضی است دانش آموختگان عزیز در موعد مقرر نسبت به تکمیل نمرات خود و تطبیق واحد و تسویه حساب با اداره آموزش پردیس حد اکثرتا تاریخ98/9/20  اقدام کنند.
1.    شرایط اعلام رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان  به روابط عمومی (طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه): حداکثر8 نیمسال تحصیلی و با تاریخ دانش آموختگی  حداکثر 98/6/31 با حداقل معدل کل 15و ارسال گزارش دانش آموختگی  به آموزش کل دانشگاه حداکثر تا 98/9/30.
2.    اعلام اسامی دانش آموختگان  فاقد شرایط رتبه های اول تا سوم  جهت شرکت در مراسم جشن دانش آموختگی  نیز مشروط به ارسال گزارش دانش آموختگی ایشان تا 98/9/30  به آموزش کل دانشگاه می باشد.

معاونت آموزشی پردیس دانشکده های فنی

98/08/12