اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم 97-1396

اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم 97-1396


 

                         « آنی »

به پیوست یک برگ اطلاعیه مربوط به زمان و شرایط انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل کلیه مقاطع تحصیلی جهت استحضار ارسال  می گردد. 

 

اطلاعیه پیوست