اطلاعیه درخصوص معافیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی(10 اردیبهشت)

اطلاعیه درخصوص معافیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی(10 اردیبهشت)


به پیوست یک برگ اطلاعیه به انضمام لیست اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی، جهت صدور دستور ابلاغ به دانشجویان محترم و قراردادن در وب سایت‌های دانشکده ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است مسئولیت عدم اقدام معافیت تحصیلی بعهده شخص دانشجو می‌باشد.

 اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی ورودی 96 تا 99

 اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی ورودی 1400