اطلاعیه دانشگاه سیستان و بلوچستان برای ترم تابستان 1400 ( غیرحضوری)

اطلاعیه دانشگاه سیستان و بلوچستان برای ترم تابستان 1400 ( غیرحضوری)


به پیوست نامه شماره 003/300/1251  مورخ ۱۴۰۰/۰۳/03 دانشگاه سیستان و بلوچستان در خصوص برگزاری غیرحضوری (مجازی) نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰، جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو