اطلاعیه دانشگاههای گیلان و مازندران در خصوص برگزاری غیرحضوری ( مجازی ) نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰

اطلاعیه دانشگاههای گیلان و مازندران در خصوص برگزاری غیرحضوری ( مجازی ) نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰