اطلاعیه دانشگاههای علامه طباطبائی،یزد،هنر اصفهان در خصوص عدم پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم

اطلاعیه دانشگاههای علامه طباطبائی،یزد،هنر اصفهان در خصوص عدم پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم


اطلاعیه دانشگاههای علامه طباطبائی،یزد،هنر اصفهان در خصوص  عدم  پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم

 به پیوست تصویر نامه های دانشگاههای علامه طباطبائی،یزدوهنر اصفهان در خصوص  عدم  پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در آن دانشگاه ، جهت استحضار ارسال می گردد .

علامه طباطبائی

دانشگاه یزد

دانشگاه هنر اصفهان