اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 99 - 98

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 99 - 98


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1 –99 -98
 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز شنبه 98/07/13  لغایت دوشنبه  98/07/15  از ساعت 8 صبح (
98/07/13) به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند.