اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97