اطلاعیه ترم تابستانی دانشگاه محقق اردبیلی(6 تیر)

اطلاعیه ترم تابستانی دانشگاه محقق اردبیلی(6 تیر)