اطلاعیه برگزاری هفتمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین- 12 و 13 اسفند 1400(6 آذر)

اطلاعیه برگزاری هفتمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین- 12 و 13 اسفند 1400(6 آذر)