اصلاح قانون بی اثری دروس برای ورودی های 98

اصلاح قانون بی اثری دروس برای ورودی های 98


به پیوست تصویر آئین نامه‌های جدید آموزشی ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در مقاطع مختلف تحصیلی به شماره ۱۲۰/۱۵۵۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ارسال می‌گردد. به استحضار می رساند  با توجه به اینکه بی اثر نمودن دروس مردودی در آئین نامه جدید حذف شده است دانشجویان ورودی سال 1398 مجاز به بی اثر نمودن دروس مردودی نمی باشند.

آئین نامه‌ آموزشی کارشناسی

آئین نامه‌ آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته