استعلام ارزشنامه های دانش آموختگان حارج از کشور

استعلام ارزشنامه های دانش آموختگان حارج از کشور


به پیوست نامه شماره 4/72452 مورخ 1399/09/09 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص استعلام ارزشنامه های دانش آموختگان خارج از کشور،  جهت استحضار ارسال می گردد.