اسامی رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 95 کلیه رشته های تحصیلی

اسامی رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 95 کلیه رشته های تحصیلی


 

اسامی رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 95 کلیه رشته های تحصیلی، ازطریق دانشکده ها،اعلام گردیده است. دانشجویان محترم تا روز چهارشنبه مورخ08/11/99 مهلت دارند نظرات خودرا به اداره آموزش پردیس اعلام نمایند. پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در لیست ارسالی امکانپذیر نخواهد بود.

 

رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته   مهندسی مکانیک کاسپین  در سال تحصیلی  99-98  ورودی 95

رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته   مهندسی پلیمر / کاسپین    در سال تحصیلی  99-98  ورودی 95

رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان رشته   مهندسی شیمی /کاسپین     در سال تحصیلی  99-98  ورودی 95

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

27/10/1399