نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه چند منظوره

آزمایشگاه چند منظوره


سرپرست آزمایشگاه : دکتر جمشید محمدی روشنده     

سال تاسیس:78-79

آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی کاسپین یک آزمایشگاه چند منظوره می باشد که کلیه دروس آزمایشگاهی شیمی، شامل شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک در آن ارائه می گردد و در هر نیمسال تحصیلی دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر، تحت آموزش قرار می گیرند.

 

 

 

دستگاههای موجود در آزمایشگاه چند منظوره

- بن ماری

-آب مقطرگیری

-ترازوی دیجیتال با حساسیت 210-0001/0 گرم

- ترازوی دیجیتال با حساسیت 3 - 01/0 کیلوگرم

- PH متر

-آون

-هیتر همزن

-سانتریفوژ