آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات

آزمایشگاه دینامیک ارتعاشات


سرپرست آزمایشگاه: دکتر تارا فریضه      

 

وضعیت آزمایشگاه: راه اندازی در فروردین 1398

زمینه ی فعالیت:

             آزمایشگاه آموزشی برای گروه مهندسی مکانیک  مرتبط با دروس دینامیک و ارتعاشات