آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه حرارت


 سرپرست آزمایشگاه :  دکتراحمد حلاجی ثانی       

 

وضعیت آزمایشگاه: راه اندازی در مرداد 1400

زمینه ی فعالیت:

 • آزمایشگاه آموزشی جهت یادگیری کلیه  مکانیسم های انتقال حرارت

 

تجهیزات:

 • دستگاه روش های مختلف اندازه گیری دما
 • دستگاه بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری
 • دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در جامدات
 • دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در جامدات
 • دستگاه بررسی انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته (بررسی توزیع دما در فین)
 • دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع
 • دستگاه بررسی فرایند جوشش
 • دستگاه بررسی فرایند چگالش
 • دستگاه مبدل حرارتی پوسته و لوله
 • دستگاه مبدل حرارتی صفحه ای
 • دستگاه مبدل حرارتی دو لوله ای
 • دستگاه مبدل حرارتی با جریان متقاطع