آزمایشگاه برق و الکترونیک

آزمایشگاه برق و الکترونیک


سرپرست آزمایشگاه: دکتر تارا فریضه     

 

 

وضعیت آزمایشگاه: راه اندازی در مهرماه 99

 

زمینه ی فعالیت:

  • آزمایشگاه آموزشی برای گروه مهندسی مکانیک  مرتبط با دروس مدار و ماشینهای الکتریکی
  •