ارسال نامه دانشگاه ها در خصوص تقاضاهای میهمانی و انتقال در آن دانشگاه(12 اردیبهشت)