ارسال نامه دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1401 آن دانشگاه(15 تیر)

ارسال نامه دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1401 آن دانشگاه(15 تیر)


به پیوست تصویر نامه شماره 8710/ 30 مورخ 13/ 4/ ۱۴۰۱ و اطلاعیه دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۱ آن دانشگاه  ارسال می گردد.