ارسال نامه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1401 آن دانشگاه(16 خرداد)

ارسال نامه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1401 آن دانشگاه(16 خرداد)


 به پیوست تصویر نامه شماره 6528/ 1401/ مورخ 21/ 02/ ۱۴۰1 دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص برگزاری نیمسال تابستانی سال 1401 آن دانشگاه  و اطلاعیه برگزاری ترم تابستان ارسال می گردد.