ارسال نامه از دانشگاه الزهرا در خصوص آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان(31 فروردین)

ارسال نامه از دانشگاه الزهرا در خصوص آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان(31 فروردین)