ارسال نامه از دانشگاه اصفهان در خصوص برگزار پنجاهمین دوره آزمون بسندگی انگلیسی(24 اردیبهشت)

ارسال نامه از دانشگاه اصفهان در خصوص برگزار پنجاهمین دوره آزمون بسندگی انگلیسی(24 اردیبهشت)