ارسال فیلم های مستند کوتاه دانشگاه تهران

ارسال فیلم های مستند کوتاه دانشگاه تهران


با هدف معرفی امکانات و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، تعدادی فیلم مستند کوتاه با عناوین زیر ساخته شد که به صورت لوح فشرده برای شما ارسال شده است:

  • من دانشگاه تهرانی هستم؛ برای آشنایی نودانشجویان با امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، رفاهی و بهداشتی دانشگاه؛
  • رؤیای شیرین؛ برای آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های تحصیلی و امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، رفاهی و بهداشتی دانشگاه؛ 
  • University of Tehran (نسخه انگلیسی): برای آشنایی دانشجویان بین‌الملل با امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، رفاهی و بهداشتی دانشگاه.

همچنین نسخه برخط این فیلم‌ها، در سامانه بیان بارگذاری شده و از طریق آدرس‌های زیر در دسترس می‌باشد: