ارسال فایل اسامی دانشجویانی که تائیدیه آنها به اداره آموزش پردیس ارسال نشده / مقطع کارشناسی

ارسال فایل اسامی دانشجویانی که تائیدیه آنها به اداره آموزش پردیس ارسال نشده / مقطع کارشناسی


به پیوست فایل اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی که تائیدیه تحصیلی آنها به اداره آموزش پردیس ارسال نشده است جهت اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق کانالهای ارتباطی ارسال می‌گردد (راهنمای مربوط به درخواست تاییدیه تحصیلی در وب سایت معاونت آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی موجود می‌باشد).

لازم به ذکر است جهت مساعدت به دانشجویان فوق الذکر خطای مربوط به عدم وصول تائیدیه تحصیلی در بازه ثبت نام برداشته شده بود ولیکن در بازه حذف و اضافه در صورت عدم وصول نامه‌های تائیدیه تحصیلی، دانشجویان مجاز به حذف و اضافه نخواهند بود.

پیوست