ارسال اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه در حوزه پایان نامه های دانشجویی-سال 1400 ( 1 آبان)

ارسال اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه در حوزه پایان نامه های دانشجویی-سال 1400 ( 1 آبان)


بدین وسیله اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه در حوزه پایان نامه‌های دانشجویی جهت اطلاع رسانی به پیوست ارسال می‌گردد.