ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دوره همه گیری بیماری کووید 19(5 دی)

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دوره همه گیری بیماری کووید 19(5 دی)


به پیوست نامه شماره ۲۱۷۲۸۲ به تاریخ ۰۳/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ رئیس محترم مرکز‬ نظارت، ارزیابی‬ و‬ تضمین‬ کیفیت‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت‬ استحضار‬ ارسال‬ می‬ شود. ‬خواهشمند است دستور فرمایند مراتب‬ به‬ نحو‬ مقتضی‬ به‬ اطلاع‬ کلیه‬ اعضای محترم هیأت علمی، ‬ کارکنان‬ محترم‬ و‬ دانشجویان‬ آن دانشکدگان / ‏‬ دانشکده / ‏‬ مؤسسه / ‏مرکز رسانده‬ شود.