ارائه درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" در مقطع کارشناسی - نیمسال 4001(21 شهریور)

ارائه درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" در مقطع کارشناسی - نیمسال 4001(21 شهریور)


به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۴ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مدیران گروه های آموزشی، همکاران آموزشی و دانشجویان رسانده شود. باسپاس

زمان برگزاری کلاس درس: گروه یک: دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ و گروه دو: دوشنبه ساعت 18-16

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۲۳/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۰-۸

استاد محترم درس: جناب آقای دکتر سیدمهدی ناجی اصفهانی