ارائه برخی دروس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در نیمسال 3991 جهت استفاده سایر دانشجویان

ارائه برخی دروس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در نیمسال 3991 جهت استفاده سایر دانشجویان


به استناد نامه شماره 7653263 به تاریخ 25/06/1399 ریاست محترم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به استحضار می رساند: دروس زیر در نیمسال 3991 در این دانشکده ارائه و این دروس معادل با دروس مقابل آنها در رشته های فنی و مهندسی می باشند و امکان پذیرش دانشجویان از سایر واحدها در این دروس تا سطح قابل اجرا از طریق سامانه های دانشگاه و تجهیزات موجود برای دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر فراهم است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم گروه های آموزشی و دانشجویان رسانده شود.

۱- درس : مبانی تر کیبیات به شماره درس 6103792  به ارزش ۴ واحد با ۲۱ نفر دانشجوی ثبت شده فعلی - معادل با درس ریاضیات گسسته در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مدرس: آقای دکتر مرتضی محمد نوری

۲- درس: جبر خطی به شماره درس 6103778 به ارزش ۴ واحد با ۸۱ نفر دانشجوی ثبت شده فعلی - معادل با درس جبر خطی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مدرس: آقای دکتر سیامک یاسمی

۳- درس: معادلات دیفرانسیل به شماره درس 6103405 به ارزش ۳ واحد با ۵۰ نفر دانشجوی ثبت شده فعلی - معادل درس معادلات دیفرانسیل در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مدرس: آقای دکتر غلامرضا رکنی لموکی

۴- درس: ساختمان داده ها و الگوریتم به شماره درس 6103800 به ارزش ۴ واحد با ۴۸ نفر دانشجوی ثبت نام شده فعلی - معادل درس ساختمان داده و الگوریتم ها در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مدرس: آقای دکتر باقر بابا علی