اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98


در خصوص سیستمی شدن فرایند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی به استحضار می رساند  کلیه دانشجویانی  که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانش آموخته می شوند ،در صورت  تاخیر در انجام  فرایند تسویه حساب دانش آموختگی  مشمول پرداخت جریمه  مطابق با بندهای 6و7 هزینه های دوره دانشجویی (جدول پیوست) خواهند شد.