ابلاغ مصوبه هیات رئیسه در خصوص مجوز تخفیف شهریه دانشجویان روزانه

ابلاغ مصوبه هیات رئیسه در خصوص مجوز تخفیف شهریه دانشجویان روزانه


 

ابلاغ مصوبه هیات رئیسه در خصوص مجوز تخفیف شهریه دانشجویان روزانه

 مصوبه جلسه مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۹۸‬ هیات رئیسه دانشگاه به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می‌گردد.

 نامه شماره ۴۹۶۰۰/۱۲۶ مورخ ۳۰/‏۰۲/‏۹۸‬ مدیرکل خدمات آموزشی در خصوص مجوز تخفیف شهریه دانشجویان روزانه براساس رأی کمیسیون موارد خاص توسط معاون آموزشی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. ضمناً مقرر گردید معاونت آموزشی با توجه به مغایرت قانونی ایجاد هرگونه تخفیف در این زمینه، طی بخشنامه‌ای موضوع را به واحدهای مختلف اعلام و تخفیف‌های در نظرگرفته شده را ملغی اعلام نماید.