ابلاغیه توقف اردوهای دانشجویی به دلیل ناپایداری وضعیت جوی کشور

ابلاغیه توقف اردوهای دانشجویی به دلیل ناپایداری وضعیت جوی کشور


 

 ابلاغیه توقف اردوهای دانشجویی به دلیل ناپایداری وضعیت جوی کشور

بپیوست ابلاغیه توقف اردوهای دانشجویی به دلیل ناپایداری وضعیت جوی کشور جهت استحضار ارسال می‌گردد.

ابلاغیه توقف اردوهای دانشجویی