واحد پژوهشی دانشکده فنی کاسپین کلیه امور مربوط به معاونت پژوهشی این دانشکده را بشرح زیر انجام می‌دهد:

  1. بررسی پرونده متقاضیان جذب درسامانه جذب هیات علمی دانشکده فنی کاسپین
  2. پیگیری تجهیزات آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشکده و بروز کردن آنها
  3. معرفی دانشجویان به کارخانه‌های مختلف استان گیلان و سایر استان‌ها جهت آشنایی بیشتر با اصول و مهارت‌های عملی و آموخته‌های علمی دوران تحصیل
  4. برقراری ارتباط با صنعت با توجه به تاکید همکاری مشترک صنعت با دانشگاه
  5. معرفی دانشجویان به شرکت‌های مختلف صنعتی به منظور انجام کارآموزی در حین تحصیل
  6. معرفی دانشجویان به  مراکز تحقیقاتی استان و کشور با هماهنگی اساتید محترم به منظور تحقیق در ارتباط با موضوع پایان نامه و سایر طرح‌های تحقیقاتی مشترک با صنعت
  7. هماهنگی با واحدهای صنعتی مختلف استان گیلان و سایر شهرستانها به منظور بازدید اساتید محترم دانشکده از واحدهای صنعتی فوق
  8. انجام امورمربوط به تصویب پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  9. ایجاد آرشیو منظم از اسناد و مدارک برای کلیه امور پژوهشی دانشکده فنی کاسپین.

       آیین نامه هسته‌های پژوهشی دانشجویی

 

  - مسئول امور پژوهشی دانشکده آقای محمدرضا پورداداش سنگده

 

                                         ایمیل:                pordadash@ut.ac.it

                                         

                                        شماره تلفن:                   44609268-013

      

- ایمیل امور پژوهشی دانشکده فنی کاسپین:

 

  research.caspian@ut.ac.ir