دکتر سید حامد موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئولیت این معاونت را بر عهده دارند.

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :

معاونت اجرایی دانشکده فنی کاسپین وظیفه مدیریت امور اجرایی، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی را بر عهده دارد.

این معاونت در بخش دانشجویی و فرهنگی، وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی امور دانشجویی دانشکده از جمله امور رفاهی و فرهنگی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد.

این معاونت در بخش امور اجرایی، اداری و مالی، وظیفه مدیریت کلیه امور مالی، اداری و منابع انسانی، امور حقوقی، طرحهای عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشکده، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و حفاظت از دانشکده را بر عهده دارد.

اهم کارهای صورت گرفته در امور مالی دانشکده فنی کاسپین به شرح زیر می باشد:

 

2- تهیه لیست‌های دستی مربوط به پرداخت های پیش آمده

3- بررسی کلیه لیست ها و تنظیم لیست بیمه کارکنان پیمانی و قرارداد معین و انجام امور بیمه

4- تهیه لیست‌های ماُموریت و پرداخت آن

5- کلیه کارهای مربوط به تعهدات و اعتبارات

6-کارهای مربوط به دریافتها و پرداخت‌ها و همچنین تنظیم کلیه اسناد مربوط به آنها

7- تهیه و تنظیم اسناد مالی بر اساس ردیف بودجه (سایر فصول-تجهیزات-کمک-درآمد)

8- تهیه و تنظیم لیست‌های درآمد آموزشی و پیگیری درخصوص دریافت درآمدها

9- ارائه اسناد به واحد رسیدگی جهت کسر کردن بودجه دریافت شده

10- کلیه امور مربوط به بایگانی واحد حسابداری

11- تهیه و تنظیم و پرداخت قراردادهای منعقده

12- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای مستقل برای هرماه

13- تهیه و تنظیم گزارش مالی درخصوص میزان بودجه و هزینه انجام شده

 

اعضای دفتر  :

معاونت اجرایی: دکتر سید حامد موسوی

مسئول دفتر: خانم فرشته قسمت پور