فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی

 

فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی

پیرو نامه شماره 337465/پ/122 مورخ 1396/11/07 در خصوص بی اثر نمودن دروس مردودی دانشجویان مقطع کارشناسی  ورودی سال 1393 و پس از آن، به استحضار می رساند؛ دانشجویان باید با مراجعه حضوری و تکمیل فرم پیوست و ارایه تعهد مبنی بر عدم درخواست برای تغییر یا بی اثر شدن دروس دیگر " حداکثر برای بی اثر شدن نمرات مردودی 3 درس"  بر اساس قانون مذکور درخواست ارائه نمایند سپس بی اثری دروس مورد درخواست توسط کارشناسنان آموزش در کارنامه اعمال گردد . در ضمن بی اثر نمودن دروس دارای وضعیت نمره صفر(غایب) ، 0/5 و0/25 طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد. 

 

فرم پیوست